O firmie Oferta Aktualności Cennik Kontakt

Mama plus, czyli emerytura dla matek

dodano: 2018-09-17
-
Zgodnie z założeniem, świadczenie to ma zapewnić godne życie matkom, które urodziły i wychowały czworo lub więcej dzieci. Wysokość świadczenia będzie nie niższa niż równowartość kwoty minimalnej emerytury.  Kwota ta będzie zatem ulegała zmianie w każdym roku. Pieniądze będą wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Prawo do matczynej emerytury będzie przysługiwało również kobietom, które nigdy nie pracowały. W przypadku kobiet, które pracowały, lecz ze względu na urodzenie i wychowywanie czwórki lub więcej dzieci nie były w stanie wypracować nawet najniższej emerytury będą otrzymywały dopełnienie do kwoty najniższej emerytury. 

Warunkiem uzyskania świadczenia będzie urodzenie i wychowanie co najmniej czworga dzieci lub wychowanie co najmniej czworga dzieci (w przypadku posiadania własnych dzieci oraz dzieci współmałżonka lub dzieci przysposobionych). Świadczenie będzie przysługiwało kobietom po osiągnięciu 60 roku życia oraz mężczyznom po osiągnięciu 65 roku życia. W przypadku mężczyzn warunkiem do uzyskania prawa do świadczenia będzie śmierć matki lub porzucenie przez nią dzieci. Prawo do świadczenia nie zostanie przyznane w przypadku:
  • osób pozbawionych władzy rodzicielskiej 
  • osób posiadających ograniczoną władzę rodzicielską, których dzieci zostały umieszczone w rodzinie zastępczej,
  • długotrwałego niewychowania małoletnich dzieci.
Świadczenie zostanie odebrane także osobie, która je pobiera i została aresztowana, przebywa w więzieniu lub całodobowych placówkach odwykowych.

Wnioski o przyznanie matczynej emerytury składane będą do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Obligatoryjnie trzeba będzie dołączyć do niego akty urodzenia wszystkich dzieci. Dodatkowo załączane będą oświadczenia o zatrudnieniu, uzyskanym uprawnieniu do emerytury/renty, czy uzyskiwaniu innych przychodów. 


Źródło: InforKontakt

Kancelaria Podatkowa mgr Iwona Ewerman Doradca Podatkowy (wpis 06173 )

ul. W. Pola 41/2
53-234 Wrocław
Email:
biuro@ewerman.pl
Telefon:
501 007 591
projekt i wykonanie BerMar multimedia