O firmie Oferta Aktualności Cennik Kontakt

Urlop wypoczynkowy

dodano: 2017-09-01
-
Urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi, który jest zatrudniony o umowę o pracę. Natomiast osobom, którzy wykonują pracę na podstawie innej niż stosunek pracy, urlop może przysługiwać wówczas gdy wynika ono z umowy, np. zlecenia albo w momencie przyznania na podstawie przepisów szczególnych. 

Prawo do urlopu przysługuje również pracownikowi, który podejmuje pracę po raz pierwszy. Pracownik nabywa prawo z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Do każdego kolejnego urlopu wypoczynkowego pracownik nabywa z początkiem każdego kolejnego roku kalendarzowego.

Co ważne, wymiar urlopu wypoczynkowego jest zależne od wykształcenia pracownika oraz od stażu pracy. Do okresu pracy, wlicza się z tytułu ukończenia:
  • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  • średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
  • średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
  • szkoły policealnej - 6 lat,
  • szkoły wyższej - 8 lat. 
Niektóre grupy zawodowe posiadają prawo do dłuższego urlopu na podstawie przepisów szczególnych – np. pracownikom socjalnym zatrudnionym w ośrodkach pomocy społecznej lub w powiatowych centrach pomocy rodzinie, do których obowiązków należy praca socjalna oraz przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, jeżeli przepracowali nieprzerwanie i faktycznie co najmniej 5 lat.

Obliczanie wymiaru urlopu reguluje art.154 § 1 k.p., który wynosi:
  • 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
  • 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. 
Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w § 1. Wtedy czas pracy niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Nie ma konieczności odbywania urlopu w całości w jednym okresie. Na wniosek pracownika urlop może zostać podzielony na części. Warto pamiętać, że część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów sporządzanym przez pracodawcę.

Niewykorzystany urlop w ustalonym terminie należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego, nie dotyczy to jednak części urlopu udzielanego na żądanie pracownika, zgodnie z art. 1672 k.p.


Źródło: InforKontakt

Doradca Podatkowy Iwona Ewerman

ul. W. Pola 41/2
53-234 Wrocław
Email:
biuro@ewerman.pl
Telefon:
501 007 591
projekt i wykonanie BerMar multimedia